LGD

Llei General de la Discapacitat (antiga LISMI).
Coneix la llei que facilita la integració laboral de persones amb discapacitat i els beneficis que aporta a les empreses i al conjunt de la societat.

El 1995 es va aprovar la LPRL, Llei de prevenció de riscos laborals.

El 1999 es va aprovar la LOPD, Llei de protecció de dades.

Avui, tots coneixem aquestes lleis i conviuen en el nostre dia a dia.

El 2013 es va aprovar la LGD (antiga LISMI, RDL 1/2013 de 29 de novembre Llei general de drets de les persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social).

Et presentem la nova LOPD i LPRL del segle XXI.

Coneix la llei que facilita la integració laboral de persones amb discapacitat i els beneficis que aporta a les empreses i al conjunt de la societat.

QUÈ ÉS LA LGD?

La LGD reconeix els drets de les persones amb discapacitat i assigna a les administracions públiques el paper de garantir la igualtat d’oportunitats, accessibilitat i no discriminació en qualsevol àmbit de la vida, inclòs el laboral.

Totes les empreses, públiques i privades, amb 50 treballadors o més tenen l’obligació de reservar un 2% de la plantilla per a treballadors amb discapacitat.

MESURES ALTERNATIVES, EL PLA “B” DE LA LGD

Algunes empreses, de manera excepcional, poden quedar exemptes de l’obligació del 2% de la plantilla per a treballadors amb discapacitat, però això no vol dir que hagin de seguir complint la llei.
Hi ha quatre mesures alternatives per complir la LGD:

COMPRAR PRODUCTES realitzats en un Centre Especial de Treball [1] o treballador autònom amb discapacitat

CONTRACTAR SERVEIS prestats per un Centre Especial de Treball [1] o treballador autònom amb discapacitat

DONACIÓ o PATROCINI [2] a favor d’una fundació o associació

ENCLAVAMENT LABORAL [3] en un Centre Especial de Treball [1]

[1] Un Centre Especial de Treball (CET) és una entitat en la que com a mínim el 70% del personal remunerat té una discapacitat de grau superior al 33%.
[2] L’objectiu ha de ser social i a favor de persones amb discapacitat mitjançant la formació professional, la inserció laboral o la creació de llocs de treball.
[3] Enclavament laboral és el contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball (empresa col·laboradora) i un Centre Especial de Treball (CET) per a la realització d’obres o serveis que guardin una relació directa amb l’activitat normal d’aquella i per a la realització de la qual un grup de treballadors amb discapacitat del CET es desplaça temporalment al centre de treball de l’empresa col·laboradora.

PER TENIR ACCÉS A LES MESURES ALTERNATIVES, NECESSITES UN PERMÍS PREVI:

LA DECLARACIÓ D’EXCEPCIONALITAT

Per al compliment de la LGD és imprescindible obtenir la Declaració d’Excepcionalitat a la contractació de personal discapacitat. Aquest document es tramita a través dels òrgans competents de cada comunitat autònoma.

Un cop obtinguda la Declaració d’Excepcionalitat, la teva empresa pot optar per qualsevol de les Mesures Alternatives o per una combinació d’aquestes.

Pots aconseguir la Declaració d’Excepcionalitat per dues vies:

L’empresa acredita tenir especials dificultats de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic, per poder contractar persones amb discapacitat.

El procés és el següent:

  • Sol·licita directament la Declaració d’Excepcionalitat A l’Entitat Pública competent de la Comunitat Autònoma.
  • Detalla la Mesura Alternativa a la que l’empresa decideixi acollir-se (p. ex. compra de béns i/o contractació de serveis o donació).
  • L’òrgan competent té un termini de dos mesos per resoldre (sent el silenci administratiu positiu). Passat aquest termini, l’empresa pot buscar la Declaració d’Excepcionalitat, que tindrà validesa durant tres anys.

Els Serveis Públics d’Ocupació o Agències de Col·locació no han trobat candidats amb discapacitat per cobrir les places sol·licitades per l’empresa.

El procés és el següent:

  • Presenta una oferta d’ocupació per a treballadors amb discapacitat davant els Serveis Públics d’Ocupació o Agències de Col·locació.
  • Si passats dos mesos ha estat impossible atendre aquesta oferta, el Servei Públic d’Ocupació o l’Agència de Col·locació emet un Certificat sobre la impossibilitat de cobrir aquesta vacant.
  • L’empresa sol·licita la Declaració d’Excepcionalitat a l’Entitat Pública competent de la Comunitat Autònoma, requisit previ obligatori per poder acollir-se a Mesures Alternatives.
  • La Declaració d’Excepcionalitat i l’adopció de les Mesures Alternatives estarà limitada al nombre de vacants per a treballadors amb discapacitat que, després de la tramitació de l’oferta de treball, hagi estat impossible cobrir.

CALCULAR LA DESPESA QUE HAS DE FER EN MESURES ALTERNATIVES ÉS MOLT FÀCIL

L’import mínim anual de la despesa en Centres Especials d’Ocupació (CEE), per a la compra o contractació, serà de 3 vegades el IPREM(Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) per cada treballador amb discapacitat que s’ha deixat de contractar.

L’import mínim anual de donació en aquests Centres Especials d’Ocupació serà d’1,5 vegades el IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) per cada treballador amb discapacitat que s’ha deixat de contractar.

Utilitza la nostra calculadora.
Esbrina el teu import mínim anual per complir la LGD

*Nombre de treballadors amb contractes fixos + Nombre de treballadors amb contractes temporals de més d’un any + Nombre de treballadors amb contractes de fins a un any es computen segons el nombre de dies treballats: cada 200 dies naturals (sumant festius, vacances o descansos setmanals) correspon a un treballador més

SANCIONS PER INCOMPLIMENT

Incomplir l’obligació de reserva del 2% o no aplicar les Mesures Alternatives es considera infracció greu amb multa de fins a 3.000 €. Aquesta sanció és incrementable fins al doble del grau màxim, si s’aprecia reincidència.

A més, es sancionarà amb:

 • Impossibilitat de contractació amb l’administració pública.
 • Inhabilitació per percebre diferents subvencions i ajudes.
 • L’embargament de les quantitats sancionadores.

D’altra banda, si la teva empresa té un percentatge de compliment superior el 2% obligatori, tindrà preferència en l’adjudicació d’alguns contractes públics.

POTS COMPLIR LGD AMB LA FUNDACIÓ PORTOLÀ

Tria la Mesura Alternativa que millor s’adapta a la teva empresa:

Si vols més informació ens pots trucar al 93 652 62 20 o enviar un mail a fundacio@gportola.com

BENEFICIS

Assessorament personalitzat en l’accés a les Mesures Alternatives i el compliment de la Llei General de la Discapacitat.

Productes i serveis d’alta qualitat i a preu competitiu realitzats al nostre Centre Especial d’Ocupació (CEE).

Reforçar la Responsabilitat Social Corporativa de la teva empresa. Contribueix a la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual i potencia la igualtat d’oportunitats d’un col·lectiu en risc d’exclusió social.